Konferencja „Usługi społeczne – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w Bielsku-Białej

Niedługo w Gminie Strumień zakończy się grant „Krok ku samodzielności w Strumieniu” w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Część działań odbywa się na terenie naszego Domu, a są to całodobowa opieka wytchnieniowa oraz treningi usamodzielniające. Ponadto nasi pracownicy zaczęli świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w naszej lokalnej społeczności.

Konferencja „Usługi społeczne – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w Bielsku-Białej zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej była okazją do podzielenia się dobrymi praktykami oraz zapoznania się z założeniami nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przedstawionymi przez Pana Ministra Stanisława Szweda.

Wśród prelegentów była Dyrektor naszego Domu Anna Sławińska oraz Kierownik MOPS Konrad Kroczek, którzy zaprezentowali dotychczasowe osiągniecia w tym zakresie, wnioski z prowadzonego pilotażu i perspektywy kontynuacji działań. Swoimi przemyśleniami podzieliła się również Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, która uczestniczyła w panelu dyskusyjnym. Jesteśmy przekonani, że nasza dobra współpraca z władzami miasta będzie owocowała kolejnymi przedsięwzięciami.

Pilotaż został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Powrót do góry