Zostań Aniołem

Fundacja „Zostań Aniołem” powstała w 2020 roku w Strumieniu z inicjatywy władz i pracowników DPS dla Dzieci w Strumieniu.

Główne cele działalności fundacji to m.in.:

  • Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Działalność charytatywna.
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Działalność na rzecz osób starszych.
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.

Więcej o naszej działalności oraz celach statutowych przeczytasz w dołączonym pliku.

Ludzie Fundacji
Fundator – Ewelina Kościuszko – Wiaterek

Zarząd:
Dyrektor Fundacji: Anna Sławińska
Rada Fundacji – Małgorzata Marek, Aleksandra Broda oraz Ewelina Kościuszko – Wiaterek.

W działalność Fundacji zaangażowani są również wolontariusze – pracownicy DPS dla Dzieci w Strumieniu.

Kontakt
Adres: ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień
tel.: 660 544 415
e-mail: fundacja.zostananiolem@gmail.com

NIP 5482730106

Zachęcamy do dokonywania
wpłat na nr rachunku bankowego
76 1050 1070 1000 0090 8088 6253

Wszystkie dochody przeznaczane będą na realizację celów statutowych.

Naszą bieżącą działalność można śledzić na:

https://www.facebook.com/FundacjaZostanAniolem

Powrót do góry